آیا برای دیجیتال برندینگ و دیجیتال مارکتینگ به سرمایه زیادی نیاز است؟

لوکیشن:

ابعاد:

دید(سمت تردد):