کارت صادرات

حساب های بانکی

شرکت توسعه صنعت نمونه

۶۰۳۷ ۶۹۱۹ ۹۰۵۶ ۹۹۴۹

شماره حساب:

۰۲۰ ۲۳۷۰ ۲۳۷۰ ۰۲

شماره شبا:

IR520190000000202370237002

لطفا در شرح حواله، حتی المقدور شماره فاکتور یا قرارداد درج گردد.

۶۰۳۷ ۶۹۱۹ ۹۰۵۶ ۹۹۴۹

شماره حساب

۰۲۰ ۲۳۷۰ ۲۳۷۰ ۰۲

شماره شبا:

IR520190000000202370237002

شماره کارت

۶۰۳۷ ۶۹۱۹ ۹۰۵۶ ۹۹۴۹