بازخورد تبلیغات در فضای مجازی چقدر زمان نیاز دارد؟

لوکیشن:

ابعاد:

دید(سمت تردد):