برخی از اقدامات فرهنگی کانون تبلیغات نمونه در سطح کشور

 تا کنون بیش از … ریال هزینه برای تابلو های فرهنگی

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح ماه رمضان و نوروز

اکران طرح ماه رمضان و نوروز

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح فرهنگی حمایت از فلسطین

اکران طرح درخشش بانوان ایرانی

اکران طرح درخشش بانوان ایرانی

اکران طرح انتخابات سال ۱۴۰۳ سازمان راهداری

اکران طرح پیشواز ایام محرم

اکران طرح محیط زیست

اکران شهری ۲۲ بهمن

اکران طرح جوانی جمعیت