برخی از اقدامات فرهنگی کانون تبلیغات نمونه در استان اصفهان

 تا کنون بیش از … ریال هزینه برای تابلو های فرهنگی

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح پویش چشم به راهیم

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح فرهنگ سازی سفر ایمن

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح کمک و حمایت از زندانیان

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح پیشواز ایام محرم

اکران طرح جوانی جمعیت

اکران شهری ۲۲ بهمن