برخی از اقدامات فرهنگی کانون تبلیغات نمونه در استان قم

 تا کنون بیش از … ریال هزینه برای تابلو های فرهنگی

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح فرهنگی پیاده روی اربعین و پویش راه نجات

اکران طرح ماه رمضان و نوروز

اکران طرح ماه رمضان و نوروز

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح نیمه شعبان

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری

اکران طرح سربازان گمنام سازمان راهداری